Savjeti kako zaštiti paket od oštećenja u prijevozu

Molimo prije slanja uređaja na popravak, pročitajte kako je najbolje zaštiti Vaš uređaj kako bi  
izbjegli bilo kakva oštećenja, lomove te ostale nepoželjne događaje.

Upute za pravilno pakiranje paketa

Kako bi paket stigao na krajnje odredište brzo i sigurno, on prije svega, mora biti i adekvatno zapakiran. U ovim kratkim uputama za pravilno pakiranje paketa možete saznati kako pripremiti paket za brz i siguran prijevoz. Paketi moraju biti upakirani sukladno odredbama o pakiranju i zatvaranju navedenim u Općim uvjetima za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga i Općim uvjetima za obavljanje ostalih poštanskih usluga, osim onih kod kojih, po njihovoj prirodi, pakiranje nije potrebno (npr. prazan kovčeg i sl.).

Paketi se pakiraju tako da se zaštiti njihov sadržaj, spriječi oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, zaštite druge pošiljke i radnici koji rukuju s pošiljkama. Za zatvaranje se mogu upotrijebiti, ovisno o vrsti i vrijednosti sadržaja svake pojedine pošiljke, odgovarajuća sredstva (ljepljiva traka, pečatni vosak, brava, lokot, sigurnosna plastična vezica i sl.)
Pod pakiranjem paketa podrazumijeva se stavljanje sadržaja u odgovarajuću kutiju ili u drugu odgovarajuću ambalažu.

Pošiljatelj je dužan osigurati adekvatnu unutarnju i vanjsku ambalažu koja će štititi sadržaj paketa pri automatskom i mehaničkom sortiranju.
Automatsko sortiranje: max. težina 20 kg; max dimenzije 50 x 50 x 80 cm

Pakiranje mora odgovarati

 stvarnoj vrijednosti sadržaja
 vrsti sadržaja
 masi sadržaja
 dimenzijama sadržaja
 duljini relacije

Prilikom pakiranja pošiljaka potrebno je voditi računa da pakiranje:

 ne utječe na sigurnost i zdravlje osoba
 ne uzrokuje oštećenja na ostalim pošiljkama koje H.P. preuzima, prenosi i uručuje
 ne uzrokuje oštećenja na imovini HP-a

Opće upute za pakiranje paketa

Pošiljatelj je dužan osigurati materijal za pakiranje paketa te odgovara za takav izbor kao i za način pakiranja.
 Prilikom manipulacije sadržaj paketa se ne smije samostalno pomicati.
 Prazan prostor između ambalažnih materijala i sadržaja mora biti ispunjen, kako sadržaj ne bi klizio.
 Međusobno spajanje dva ili više paketa u jednu pošiljku se ne zaprima.
 Ako se koristi stara ambalaža, potrebno je ukloniti sve stare naljepnice i paketne oznake. Na kutijama ne smije biti nikakvih rupa, poderanih mjesta ili oštećenih uglova.
 U slučaju predmeta neobičnih ili nepravilnih oblika, svi oštri rubovi i izbočine moraju biti omotani i obljepljeni kako ne bi u transportu oštetili ostale pakete.
 Adresnicu je potrebno zalijepiti na gornju stranu, odnosno najveću površinu paketa.

Dimeznije paketa

Paket mora imati slijedeće dimenzije i masu, kako bi bio prihvaćen za prijevoz:
 maksimalna težina – 50 kg
 najmanja dimenzija - 90 mm x 140 mm.
 najveća dužina jedne stranice - 2000 mm, a u zbroju dužine, širine i visine ne smije prelaziti 3500 mm.
 za dimenzije koje u zbroju dužine, širine i visine prelaze 2000 mm obračun cijene po masi izračunava se prema IATA-formuli za izračun volumetričke mase, prema kojoj se umnožak dužine, širine i visine u cm dijeli sa 6000. 

Dobiveni rezultat Prilikom pakiranja pošiljaka potrebno je voditi računa da pakiranje:
obračunava se kao masa u kilogramima. Tako dobivena masa može biti i veća od 50 kilograma.

Pošiljke izuzete iz prometa

Ukoliko se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen, H.P. d.d. će takvu pošiljku, na temelju primopredajnog zapisnika, predati nadležnom tijelu koje je obvezno supotpisati zapisnik o primopredaji. U slučaju da se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži žive životinje, H.P. d.d. će takvu pošiljku vratiti pošiljatelju, kojom prilikom će se o vraćanju pošiljke potpisati zapisnik o primopredaji.
Svi paketi koji ne odgovaraju najvećim dopuštenim dimenzijama neće se preuzimati.
Pošiljatelj je odgovoran za svu izravnu i neizravnu štetu koja je nastala iz otpreme paketa koji spadaju u robu izuzetu iz H.P. d.d. otpreme.

Oznake za eksplozivne i lako zapaljive predmete koje ne prevozimo

 zapaljiva roba
 opasan materijal
 životinje
 oružje, streljivo, eksploziv
 ljudski posmrtni ostaci
 ilegalni narkotici

Primjeri pravilnog pakiranja ovisno o sadržaju paketa: 

Savjeti pri pakiranju

U slučaju da korisnik nije zadovoljio zahtjeve adekvatnog pakiranja lako može doći do oštećenja paketa. Pošiljatelj je odgovoran osigurati primjereno pakiranje pošiljke za prijevoz.
H.P. d.d. neće pokriti štetu paketa koji nije bio adekvatno zapakiran.
Neki proizvodi su po svojoj prirodi više skloni riziku od ozljede.
Loše pakiranje može prouzročiti štetu na okolnim predmetima, strojevima i drugim paketima.

Osjetljivi predmeti (staklena, lomljiva i osjetljiva roba)

Osjetljivi predmeti moraju biti pojedinačno upakirani u čvrstu kutiju ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom koji će spriječiti oštećenje sadržaja (npr. stiropor, folija, papir…).
Ne uzimamo u obzir tekst sadržaja „Pazi lomljivo“ ili „Ova strana gore“.
Takve oznake ne isključuju pošiljatelja od odgovornosti adekvatnog pakiranja paketa

Tekućine i lako topljive tvari

Tekućine i lako topljive tvari moraju biti zatvorene u nepropusnim posudama koje, prema potrebi, moraju biti smještene u posebnu čvrstu kutiju ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom koji može upiti tekućinu u slučaju loma posude.

Masne i teško topljive tvari

Masne i teško topljive tvari moraju se prvo staviti u kutiju, platnenu vreću, plastiku i
slično (prvo pakiranje), a zatim u čvrstu kutiju koja mora spriječiti istjecanje sadržaja
ako dođe do oštećenja pošiljke i njezina sadržaja.

Pošiljke koje sadrže predmete koji se pakiraju prema drugim zakonima i propisima

Pošiljke koje sadrže predmete koji se pakiraju prema drugim zakonima i propisima te
propisima Svjetske poštanske unije (žive životinje, opojne droge, zarazni mikrobiološki materijali, plazme i sl.) moraju biti upakirane u skladu s tim  propisima. Ispravnost pakiranja tih predmeta mora na samoj pošiljci potvrditi ovlašteno tijelo. Te pošiljke se mogu razmjenjivati samo između službeno priznatih i ovlaštenih  laboratorija.
 Otprema radioaktivnih tvari u unutarnjem i međunarodnom prometu obavlja se prema aktima Svjetske poštanske unije.

Drveni dijelovi, ploče od iverice

Drveni dijelovi ili ploče od iverice pakiraju se u debeli karton, u koji mora biti omotana cijela pošiljka, rubovi trebaju biti dodatno zaštićeni kako ne bi došlo do oštećenja tijekom transporta

Tehnički proizvodi, elektronički uređaji

Tehnički proizvodi i elektronički uređaji moraju biti pakirani u originalnoj ambalaži proizvođača koja ima dodatnu zaštitu – stiropor.
Ukoliko nema originalne ambalaže predmet se preporuča staviti u veću kutiju koju je moguće ispuniti stiroporom ili tvrdim kartonom u nekoliko slojeva.
Krhki, plastični dijelovi trebali bi biti dodatno zaštićeni s nekoliko slojeva polivinila s  mjehurićima, tako da unutar same ambalaže ne ostaje  prazan prostor.

Roba u rolama, madraci, tekstil

Roba u rolama, madraci i tekstil moraju biti zaštićeni sa višeslojnim polivinilom s mjehurićima, a rubovi dodatno zaštićeni.

Auto dijelovi

Kompletna zaštita cjelokupnog sadržaja paketa (auto dijelovi), što znači da se sadržaj ne smije vidjeti preko materijala za pakiranje, te da je u potpunosti zaštićen sa svih strana.
Vjetrobransko staklo ne prevozimo.

Auto gume

Auto gume moraju biti svaka zasebno, ne moraju biti upakirane, svaka treba imati svoju adresnicu sa bar kodom..

Razne role papira, slike…

Razne role papira, slike trebaju se nalaziti u kartonskom tuljcu koji se s jedne strane zatvara. Tuljac mora biti od materijala (karton) prilagođenom za automatsko i mehaničko sortiranje paketa..

Novine i časopisi

Novine i časopisi moraju biti upakirani u ovitak ili povezani pasicom dovoljne čvrstoće, na kojoj je označena adresa primatelja.

Biljke

Za biljke je preporučljivo upotrijebiti rebrastu posudu sa poklopcem koji je napravljen tako da lagano pritišće biljke u plastičnoj posudi tokom prijevoza.

Bicikli i oštri predmeti

Bicikli moraju biti zapakirani u odgovarajućoj kutiji. 
Svaki oštar predmet mora biti zasebno zapakiran.
Zapakirani predmet potrebno je staviti u odgovarajuću kutiju sa korištenjem punjenja (piljevina, papir, stiropor, folija s mjehurićima...). U slučaju slanja više takvih predmeta potrebno je spriječiti njihovo dodirivanje.

Zemljovidi i nacrti

Zemljovide i nacrte treba zapakirati u odgovarajuću kutiju / tuljac. Potrebno je čvrsto
zatvoriti oba kraja kako bi spriječili da sadržaj ispadne iz paketa.

Fotografije i dijapozitivi

Fotografije i dijapozitive potrebno je omotati u papir te ih dodatno omotati u foliju s
mjehurićima