EE otpad

EE OTPAD

Singuli d.o.o. ima ISO standard 14001:2015.

Također Singuli ima mogućnost preuzimanja EE otpada (električnog i elektroničkog otpada) po sistemu jedan za jedan. Odvoz i zbrinjavanje otpada EE uređaja kupac može pronaći na ovim stranicama te naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na cijelom području Republike Hrvatske.

 

Vezano na Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom I elektroničkom opremom članak 10. Stavak 5. obavještavamo Vas da smo osigurali mogućnost besplatnog preuzimanja EE otpada u svim Singuli poslovnicama.

Svi električni uređaji sastoje se od nekoliko različitih materijal koji se nakon vijeka uređaja mogu ponovno iskoristiti ali mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ukoliko se elektroničkim otpadom ne postupa pravilno.

Kako bi spriječili takav postupak štetnosti za naš okoliš i zdravlje ljudi, bitno je da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada te nakon zbrinjavanja da se zbrinjava na ekološki prihvatljivi način.

U našim poslovnicama možete ostaviti mali EE otpad.
Ukoliko niste u blizini naših poslovnica, EE otpad možete osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište. No, osim toga u Republici Hrvatskoj je osiguran besplatan sustav zbrinjavanja otpada putem ovlaštenih sakupljača. 

Nazovite njihov besplatni broj telefona 0800 444110 ili ih posjetite na njihovoj web stranici www.eeotpad.com gdje ćete dobiti daljnje upute i informacije kako sakupiti otpad na Vašoj adresi. 
Nalog osim što možete dati putem njihove web stranice, možete poslati e-mail na njihovu adresu prijava@eeotpad.com. 

Uređaji koje je potrebno zbrinjavati odvojeno od ostalog otpada na sebi imaju WEE oznaku (Waste of electrical and electronic equipment).
Ukoliko elektroničke i električne uređaje zbrinete na pravilan način putem isključivo ovlađtenih sakupljača, očuvat ćete svoj i tuđi okoliš te zdravlje svih ljudi.

Vaš Singuli d.o.o.

 

Ee otpad1

EE otpad 2